Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

STYPENDIA

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl. Jest to strona m.in. dla uczniów i nauczycieli, młodych naukowców, artystów i sportowców – wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego pasjom, talentom i potrzebom. W 2011 r. odwiedzający serwis mogli ubiegać się o 15 600 stypendiów o łącznej wartości 111 mln zł. Serwis powstał w 2006 r. i prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange. Jednocześnie, Ministerstwo zachęca do udziału w konkursie „Moje stypendium – Opowieści stypendialne”
W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:
• Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z Polski i zagranicy)
• Artykuły o stypendiach i grantach
• Konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych
• Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku stypendialnego

więcej informacji na stronie :

www.mojestypendium.pl

Stypendium Starosty Cieszyńskiego

Stypendium Starosty Cieszyńskiego przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego. Stypendium ma charakter finansowy. Przyznawane jest uczestnikom finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureatom krajowych olimpiad, turniejów i konkursów tematycznych związanych z wybraną dziedziną. Przyznawane jest także uczniom uzyskującym wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Kandydatów do stypendium zgłasza dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Wnioski składane są do 10 maja każdego roku w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego. Wyboru stypendystów dokonuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, a stypendia wręczane są przez Starostę Cieszyńskiego w terminie do 30 czerwca danego roku.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej

Macierz Ziemi Cieszyńskiej przygotowała ofertę stypendiów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów podejmujących studia dzienne:

 • Stypendium dla uczniów klas trzecich LO, którzy mieszkają na terenie powiatu cieszyńskiego, uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce i ich rodzice lub opiekunowie prawni uzyskują bardzo niski dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Szkoła może wytypować maksymalnie 3 kandydatury.
 • Nagroda specjalna dla ucznia ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi) zameldowanego na terenie powiatu cieszyńskiego.
 • Stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta dla tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów zameldowanych na terenie powiatu cieszyńskiego.
 • Stypendia w ramach Programu Stypendiów Pomostowych “Dyplom z Marzeń” dla tegorocznych maturzystów, którzy są zameldowani na terenie powiatu cieszyńskiego, pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (dochód netto 1050 zł. na osobę), uzyskają z egzaminów pisemnych maturalnych wg specjalnie opracowanego wzoru przeliczniowego liczbę punktów nie niższą niż 105 i podejmą naukę na studiach wyższych w systemie dziennym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce: Maturzyści posiadający rekomendację jednej z pozarządowych organizacji lokalnych współpracujących z Programem – segment II.

Uczniowie spełniający kryteria składają wnioski w siedzibie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, ul. Stalmacha 14, Cieszyn, tel. (033) 852 16 59; e-mail: macierz@onet.pl w terminie ustalonym przez zarząd Macierzy. Wnioski oraz szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach stypendiów znajdują się na stronie Macierzy pod adresem: www.macierz.cieszyn.pl w zakładce Struktura Fundusze stypendialne.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi szkoły
uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności za:

 • zwycięstwo medalowe, nagrodę inne równorzędne zwycięstwo w międzynarodowej olimpiadzie lub międzynarodowym konkursie prac naukowych;
 • tytuł laureata 1-5 miejsca (I lokaty) olimpiady lub konkursu na pracę naukową;
 • tytuł laureata więcej niż jednej olimpiady (konkursu na pracę naukową) lub równocześnie tytuł co najmniej finalisty innej olimpiady;
 • ocenę celującą z przedmiotu realizowanego według indywidualnego toku lub programu nauki oraz tytuł laureata lub przynajmniej finalisty ogólnopolskiej olimpiady bądź konkursu;
 • co najmniej dobre wyniki uzyskiwane z zajęć przewidzianych indywidualnym tokiem studiów;
 • wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, z uwzględnieniem: rangi imprezy, kategorii wiekowej, zajętego miejsca, przynależności do kadry narodowej PZS, najlepsze osiągnięcia w jednej imprezie najwyższej rangi (osiągnięcia sportowe i przynależność do kadr muszą być potwierdzone przez właściwe polskie związki sportowe).

Kartę zgłoszenia kandydata do stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji roczne. Kurator oświaty przekazuje informację do Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Stypendystą może zostać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wybiera jednego kandydata – rada pedagogiczna. Dyrektor szkoły przedstawia kandydata kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów.

Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego i wypłacane w dwóch ratach; pierwsza – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa. Kwota stypendium podlega corocznie, od 1 września, waloryzacji wskaźnikiem ustalonym w ustawie budżetowej za dany rok.

Stypendium za wyniki w nauce

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcie sportowe może być przyznane uczniowi LO, który uzyskał wysoką średnią ocen lub odnosił sukcesy sportowe co najmniej na szczeblu krajowym w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcie sportowe uzyskane w semestrze poprzednim wypłacane jest raz w semestrze. Średnią ocen uprawniającą ucznia do ubiegania się o stypendium ustala Komisja Stypendialna powołana przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego.
Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej w ramach środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na ten cel w budżecie szkoły. Wysokość oraz ilość przyznanych stypendiów określa corocznie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcie sportowe składa wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, do Komisji Stypendialnej podając średnią ocen, ocenę z zachowania i osiągnięcia ucznia.

Stypendium z projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Stypendium finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim.
Kryteria przyznania stypendium:

 • jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej zlokalizowanej na obszarze województwa;
 • jest na stałe zameldowany w województwie śląskim
 • średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej
 • w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1078 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1246 zł;
 • średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych określonych w §1 ust.1 pkt.3), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 5,00;
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze i techniczne – w zależności od typu szkoły, są to:
  • matematyka,
  • chemia,
  • fizyka lub fizyka i astronomia,
  • biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska,
  • geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska,
  • przyroda,
  • informatyka lub technologia informacyjna,
  • przedmioty techniczne;
 • średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,20.

Wszelkie informacje dotyczące naboru są zamieszczone na stronie www.lowisla.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach www.efs-stypendia.slaskie.pl w zakładce projekty systemowe poddziałanie 9.1.3

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne wypłacają urzędy miejskie i gminne. Ta forma pomocy skierowana jest do rodzin najuboższych, w których dochód nie przekracza 504 zł, a jeśli liczba kandydatów jest zbyt duża, to władze samorządowe mogą ten próg dochodowy obniżyć.
O to stypendium można ubiegać się raz w ciągu roku kalendarzowego – we wrześniu (zawsze do 15.09 danego roku).
Stypendyści mogą liczyć na kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od deklarowanego dochodu, posiadanych przez gminę środków oraz liczby zainteresowanych tą formą pomocy.

Wnioski pobiera się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.

Nagroda Jana Bujaka

Nagroda Jana Bujaka jest propozycją wspierania finansowego uczniów uzdolnionych kształcących się m. in. w szkołach ponadgimnazjalnych i zameldowanych na stałe na terenie Wisły. Nasza szkoła może wnioskować o przyznanie tej nagrody naszemu uczniowi, który w danym roku szkolnym osiągnął sukcesy wykraczające poza podstawy programowe na danym etapie kształcenia. Wniosek o przyznanie Nagrody należy składać w Miejskim Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Wiśle w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00