Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę www.lo.wisla.pl.
 
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle.
Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.
 
Wstęp
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle o nazwie www.lo.wisla.pl.
 
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2019-02-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Nie jest spełnione kryterium 1.1.1 Treść nietekstowa (A)

  1. Zdjęcia/obrazy zawierają opis alternatywny nieadekwatny do zawartości.

Nie jest spełnione kryterium 1.3.1 Informacje i relacje (A)

  1. Tabela nie posiada tytułu,
  2. Brak komórek nagłowkowych w tabeli.

Nie jest spełnione kryterium 2.4.2 Tytuły stron (A)

  1. Podstrony zawierają niepoprawny tytuł strony opisowy i informacyjny mówiący o niej.

Nie jest spełnione kryterium 4.1.1 Parsowanie (A)

  1. Kod HTML zawiera błędy.

 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-29
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Optimal IT Sp. z o. o.  ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów
NIP: 5482657220, REGON: 242788093, KRS nr: 0000399824
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Sobczyk, joanna.sobczyk@lo.wisla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 783966662. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.
 
Dostępność architektoniczna
Budynek ZSO. im. Pawła Stalmacha mieści się w Wiśle Plac B. Hoffa 5
1.    Opis dostępności wejścia do budynku:
Budynek posiada jedno wejście główne i dwa boczne. Wejście główne prowadzi na schody. Są dwa wejścia boczne – od dziedzińca i od strony hali sportowej. Wejście od strony hali sportowej jest najbardziej dogodne, gdyż nie ma progu.
2.    Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet:
Budynek ma parter i trzy kondygnacje. W budynku nie ma windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Na parterze nie ma toalety.
3.    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
W budynku nie ma pochylni, pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4.    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Budynek nie posiada własnego parkingu.
5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Na chwile obecna budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
sekretariat[at]lo.wisla.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00