Wysoki kontrast Mapa strony Czcionka mała Czcionka normalna Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej
Szukany tekst powinien być długości pomiędzy 3 a 255 znaków
Zamknij wyszukiwarkę"

Zasady zdalnego nauczania i oceniania w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle (wraz z zmianami wprowadzonymi od 3.11.2020r.)

 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z 16 października 2020 r. oraz rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020 r.,

 1. Statut Szkoły
 2. Zarządzenie Dyrektora LO nr 5/2019/2020 z dnia 18.03.2020 r.

 

 1. Zdalne nauczanie – informacje ogólne
 2. Podstawą komunikacji nauczycieli, rodziców i uczniów jest e-dziennik z uwagi na to, że wszyscy mają do niego dostęp.
 3. W pracy zdalnej obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
 4. Zajęcia on-line trwają maksymalnie 45 minut. Pomiędzy lekcjami są przerwy zgodne z obowiązującymi w planie lekcji i przerw.
 5. Zajęcia prowadzone za pomocą Google Classroom i Messengera i platformę do tworzenia testów (np. Testportal).
 6. Lekcje prowadzone są on-line (Google Classroom Meet) w wymiarze: zajęcia z przedmiotów wiodących takich jak: język polski, języki obce, matematyka, przedmioty rozszerzone, będą prowadzone on-line (bezpośrednio z nauczycielem) w wymiarze minimum 75%, natomiast pozostałe przedmioty w wymiarze minimum 50 % on-line. Pozostałą część materiału do realizacji nauczyciel przesyła w postaci elektronicznej, do samodzielnej pracy ucznia.
 7. Nauczyciel realizuje podstawę programową. Nauczyciel sam modyfikuje i dostosowuje podstawę programową do możliwości samodzielnej pracy ucznia i stosowanych metod i narzędzi pracy.

 

 

 1. Prowadzenie zajęć

 

 1. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych uczniów.
 2. Nauczyciel wysyła uczniom materiały regularnie. Na każdą lekcję w danym tygodniu wg planu.
 3. Zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 4. Nauczyciel wcześniej informuje uczniów, które lekcję będą prowadzone w trybie on-line wykorzystując platformę Google Classroom, e-dziennik lub Messenger
 5. Podczas zajęć on-line uczniowie obowiązkowo mają włączone kamerki.
 6. Nauczyciel wszystkie materiały dla uczniów zamieszcza i przesyła przez platformę Google Classroom.
 7. Nauczyciel wspiera ucznia w samodzielnej pracy, umożliwia mu konsultacje i zadawanie pytań. Nauczyciel wspiera uczniów w zrozumieniu zagadnień i przesyłanych treści.
 8. Uczniowie są obowiązani do uczestnictwa w lekcjach on-line przez cały czas trwanie zajęć. Jeśli nauczyciel podczas zajęć stwierdzi, że uczeń opuścił lekcję, ma prawo wpisać uczniowi nieobecność na zajęciach.
 9. Jeśli uczeń nie ma możliwości rozwiązania danego zadania lub uczestnictwa w lekcji on-line
  z przyczyn technicznych lub losowych, informuje o tym nauczyciela i wychowawcę przez e-dziennik lub telefonicznie lub przez Messengera.
 10. Konsultacje dla uczniów mogą być prowadzone zdalnie, ale mogą również odbywać się na terenie szkoły po wczesny uzgodnieniu terminu z dyrekcją szkoły i uczniami.
 11. Nauczyciele monitorują pracę zdalną uczniów. Jeżeli nauczyciel zauważy, że nie ma kontaktu z uczniem informuje o tym wychowawcę klasy.
 12. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem, celem ustalenia, czy zaistniały okoliczności uniemożliwiające wykonanie pracy zdalnej przez ucznia.
 13. Wychowawca informuje nauczyciela o zaistniałych przyczynach nieobecności lub braku aktywności na zajęciach zdalnych.
 14. Nauczyciel uwzględnia te okoliczności i ustala z uczniem/ rodzicem formę i sposób oddania pracy do sprawdzenia.
 15. Nauczyciel na e-dzienniku obowiązkowo wpisuje tematy lekcyjne i frekwencję oraz informacje o sprawdzianach, kartkówkach i zadaniach domowych.
 16. Nauczyciel musi stosować różnorodne formy oceniania.
 17. Uczeń może otrzymać ocenę za:
 18. rozwiązaną i odesłaną kartę pracy;
 19. rozwiązane ćwiczenie on-line, którego rezultat jest dostępny dla nauczyciela;
 20. projekt;
 21. udział w spotkaniach i czatach (jeśli będzie miał taką techniczną możliwość);
 22. prezentację multimedialną;
 23. wypracowanie;
 24. referaty;
 25. aktywność uczniów;
 26. za odpowiedź ustną poprzez wideorozmowę;
 27. ćwiczenie wykonane w formie elektronicznej, przy pomocy wyznaczonych aplikacji, zapisane i przesłane/udostępnione we wskazanym formacie;
 28. testy i sprawdziany przeprowadzone w formie elektronicznej przy pomocy wyznaczonych aplikacji.
 29. Uczniowie zobowiązani są do odrabiania i odsyłania zadań przesłanych przez nauczyciela we wskazanym przez nauczyciela terminie.
 30. Aktywność ucznia, podejmującego pracę zdalną, jest oceniana. Stawiane są „+” i „-” oraz oceny. Szczegóły, z uwagi na specyfikę przedmiotu, ustala nauczyciel danego przedmiotu.
 31. Nauczanie zdalne i ocenianie jest obowiązkowe i uczniowie powinni stosować się do wytycznych nauczyciela. Niewywiązywanie się uczniów ze swoich obowiązków szkolnych może skutkować niedostatecznymi ocenami cząstkowymi, a także niedostateczną oceną końcoworoczną.
 32. Zasady odnotowywania frekwencji:
 33. jeżeli zajęcia prowadzone są w realnym czasie za pomocą wideokonferencji (platforma Meet), nauczyciel odnotowuje obecność/nieobecność ucznia w dzienniku elektronicznym; (obecność kropka (•), a nieobecność to minus (-), spóźnienia (s)
 34. na zajęcia realizowane w innej formie wprowadza się kategorię obecności zdalne nauczanie (zn).

III. Dokumentowanie realizacji zajęć

 1. Raz w tygodniu (poniedziałek) nauczyciel jest obowiązany przesłać do wicedyrektora szkoły sprawozdanie z realizacji zdalnego nauczania za poprzedni tydzień.
 2. Korespondencja z uczniami oraz rodzicami stanowi część dokumentacji procesu nauczania. Cała korespondencja winna być archiwizowana przez nauczyciela.

Uwaga: Zdajemy sobie sprawę, że z przyczyn niezależnych od ucznia (np. sytuacja techniczna, rodzinna, zdrowotna), nauka zdalna może nie być możliwa. W takim przypadku prosimy rodziców/pełnoletniego ucznia o kontakt z wychowawcą.

 

Galeria

logo-stalmach-rgb.jpg
Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00