Wysoki kontrast
Mapa strony
Czcionka mała
Czcionka normalna
Czcionka duża
Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady zdalnego nauczania i oceniania w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle

 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. oraz rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r.,
2. Statut Szkoły
3. Zarządzenie Dyrektora LO nr 5/2019/2020 z dnia 18.03.2020 r.

I.  Zdalne nauczanie – informacje ogólne
1.    Podstawą komunikacji jest e-dziennik z uwagi na to, że wszyscy mają do niego dostęp.
2.    W pracy zdalnej obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
3.    Zajęcia prowadzone za pomocą Google Classroom i Messengera.
4.    Lekcje prowadzone są online (Google Classroom Meet) w wymiarze 50% wszystkich zajęć z danego przedmiotu. Pozostałą część materiału do realizacji nauczyciel przesyła w postaci elektronicznej.
5.    Nauczyciel realizuje podstawę programową. Nauczyciel sam modyfikuje i dostosowuje podstawę programową do możliwości samodzielnej pracy ucznia i stosowanych metod i narzędzi pracy.

II. Prowadzenie zajęć

1.    Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych  i technicznych uczniów.
2.    Nauczyciel wysyła uczniom materiały regularnie. Na każdą lekcję w danym tygodniu wg planu.
3.    Zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
4.    Nauczyciel wspiera ucznia w samodzielnej pracy, umożliwia mu konsultacje i zadawanie pytań. Nauczyciel wspiera uczniów w zrozumieniu zagadnień i przesyłanych treści.
5.    Jeśli uczeń nie ma możliwości rozwiązania danego zadania lub uczestnictwa w lekcji online
z przyczyn technicznych lub losowych, informuje o tym nauczyciela przez e-dziennik lub telefonicznie.
6.    Nauczyciele monitorują pracę zdalną uczniów. Jeżeli nauczyciel zauważy, że nie ma kontaktu
z uczniem informuje o tym wychowawcę klasy.
7.    Wychowawca kontaktuje się z rodzicem, celem ustalenia, czy zaistniały okoliczności uniemożliwiające wykonanie pracy zdalnej przez ucznia.
8.    Wychowawca informuje nauczyciela o zaistniałych przyczynach nieobecności lub braku aktywności na zajęciach zdalnych.
9.    Nauczyciel uwzględnia te okoliczności i ustala z uczniem/ rodzicem  formę i sposób oddania pracy do sprawdzenia.
10.    Nauczyciel musi stosować różnorodne formy oceniania.
11.    Uczeń może otrzymać ocenę za:
a)    rozwiązaną i odesłaną kartę pracy;
b)    rozwiązane ćwiczenie on-line, którego rezultat jest dostępny dla nauczyciela;
c)    projekt;
d)    udział w spotkaniach i czatach (jeśli będzie miał taką techniczną możliwość);
e)    prezentację multimedialną;
f)    wypracowanie;
g)    referaty;
h)    aktywność uczniów;
i)    za odpowiedź ustną poprzez wideorozmowę;
j)    ćwiczenie wykonane w formie elektronicznej, przy pomocy wyznaczonych aplikacji, zapisane i przesłane/udostępnione we wskazanym formacie;
k)    testy i sprawdziany przeprowadzone w formie elektronicznej przy pomocy wyznaczonych aplikacji.
12.    Uczniowie zobowiązani są do odrabiania i odsyłania zadań przesłanych przez nauczyciela we wskazanym przez nauczyciela terminie.
13.    Aktywność ucznia, podejmującego pracę zdalną, jest oceniana. Stawiane są „+” i „-” oraz oceny. Szczegóły, z uwagi na specyfikę przedmiotu, ustala nauczyciel danego przedmiotu.
14.    W przypadku, gdy uczeń nie odeśle wymaganych materiałów, otrzymuje „-”, co może przełożyć się na ocenę niedostateczną.
15.    Nauczanie zdalne i ocenianie jest obowiązkowe i uczniowie powinni stosować się do wytycznych nauczyciela. Nie wywiązywanie się uczniów ze swoich obowiązków szkolnych może skutkować niedostatecznymi ocenami cząstkowymi, a także niedostateczną oceną końcoworoczną.
16.    Zasady odnotowywania frekwencji:
a)    jeżeli zajęcia prowadzone są w realnym czasie za pomocą wideokonferencji, nauczyciel odnotowuje obecność/nieobecność ucznia w dzienniku elektronicznym;
b)    na zajęcia realizowane w innej formie wprowadza się kategorię obecności zdalne nauczanie (zn).
III. Dokumentowanie realizacji zajęć
1.    Raz w tygodniu (poniedziałek) nauczyciel jest obowiązany przesłać do wicedyrektora szkoły sprawozdanie z realizacji zdalnego nauczania za poprzedni tydzień.
2.    Korespondencja z uczniami oraz rodzicami stanowi część dokumentacji procesu nauczania. Cała korespondencja winna być archiwizowana przez nauczyciela.
Uwaga:
Zdajemy sobie sprawę, że z przyczyn niezależnych od ucznia (np. sytuacja techniczna, rodzinna, zdrowotna), nauka zdalna może nie być możliwa. W takim przypadku prosimy o kontakt z wychowawcą.

 

 

Galeria

logo-stalmach-rgb.jpg
Kontakt
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle
43-460 WISŁA PLAC B.HOFFA 5
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00