facebook
E-dziennik

Wizja i misja szkoły

„Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za postawę przyjmując uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”

[Ustawa o systemie oświaty]

ZAH!


bip
Dane Adresowe:
43-460 Wisła
Plac B.Hoffa 5
Tel. +48 33 855 20 44
www.lowisla.pl
lowisla@op.pl