facebook
E-dziennik

Słów kilka o naszej szkole ...

Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle (1945 – 2005)

Po zakończeniu II wojny światowej sprawa szkolnictwa podstawowego w Wiśle została szybko i pomyślnie rozwiązana. Reaktywowano szkoły podstawowe istniejące w okresie międzywojennym. 3 września 1945 reaktywowano działalność szkoły hotelarskiej. Problem stanowiło kształcenie ogólnokształcące, gdyż Wisła wskutek działań wojennych była odcięta od reszty świata: most na rzece był zburzony, nie działał żaden transport.

Podczas okupacji w prywatnym mieszkaniu na Jarzębatej uczyła K. Chobotowa, tuż po wyzwoleniu w willi „Beskid”, potem ”Świetlana” przygotowywała około 50 słuchaczy, którzy mogliby kontynuować naukę w gimnazjum, jednak dotarcie do najbliższego w Cieszynie było niemożliwe. Stąd kierownik A. Podżorski zwołał zebranie, na którym zapadła decyzja o założeniu gimnazjum w Wiśle. Przedstawiciel Kuratorium, wizytator Dyski przychylił się do wniosku Wiślan. W dniu 4 września 1945 roku przybył dyrektor Marian Bajorek i rozpoczął niezbędne prace w celu uruchomienia nauki w gimnazjum. Budynek „Świetlana” zaadoptowano na potrzeby szkoły i 17 września rozpoczął się pierwszy rok szkolny w I Państwowym Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnym im. A. Osuchowskiego – filia w Wiśle”.

1 września 1947 roku pismem Ministerstwa Oświaty z Warszawy szkoła uzyskała samodzielny byt, otrzymując nazwę „Państwowe Liceum i Gimnazjum w Wiśle”

Zajęcia odbywały się w willi „Świetlana” oraz w kilku pomieszczeniach dawnej restauracji na Oazie. Z biegiem nauki warunki lokalowe pogarszały się, gdyż szybko wzrastała ilość uczniów. W 1948 roku zapadła decyzja o budowie samodzielnego budynku dla wiślańskiego gimnazjum. W związku z planowaną reformą szkolnictwa, wprowadzenie tzw. jedenastolatki, koncepcja upadła. Postanowiono rozbudować szkołę podstawowa nr 1 w Wiśle centrum. Od 1950 roku całe drugie piętro przeznaczono na siedzibę liceum. Taki stan rzeczy trwał do 1995 roku.

Powołany w 1991 roku z inicjatywy rodziców i ówczesnej dyrektor Danuty Kozyry Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, doprowadził do budowy oddzielnego budynku.

Pozyskane przez rodziców i obie szkoły środki finansowe nie gwarantowały ciągłości robót.

W 1992 roku Kuratorium zgodziło się na dofinansowanie budowy. W roku szkolnym 1995/1996 Liceum zyskało nowy budynek, który stanowi wschodnie dobudowane skrzydło starego budynku Szkoły Podstawowej.

Lekcje rozpoczęto 1 września, jednak uroczyste otwarcie nastąpiło 21 października 1995 roku w dniu Zjazdu Absolwentów z okazji 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego.

1 września 2001 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży pracującej utworzono Liceum dla Dorosłych.

Paweł Stalmach General Secondary School in Wisła

After WWII the issue of the primary education in Wisła was successfully resolved. The primary schools from the inter-war period were reactivated very quickly. Also the hotelling school was revived on 3rd September 1945. However, the general education still posed a problem due to the fact that Wisła was cut off the rest of the world as the result of the war damage – the bridge on the Vistula river was destroyed making the transport and communication impossible.

It was as early as during the German occupation that K. Chobotowa started teaching about 50 students, first in her private flat in Jarzębata, then after the war in the 'Beskid' villa, and later on in the 'Świetlana' villa. Thanks to her efforts those students were prepared to continue their education at a higher level in Gimnazjum. However, the nearest one was in Cieszyn, where it was impossible to get. That is why A. Podżorski called a meeting, during which the decision to found a gimnazjum in Wisła was made. Inspector Dyski, the representative of the School Board, accepted the decision. On 4th Sept 1945 the headmaster Marian Bojarek took all the necessary measures to create the school. The building of the 'Świetlana' villa was adapted as a school, and on 17th September the first school year in the I State Coeducational Liceum and Gimnazjum named after Antonii Osuchowski (branch school in Wisła) was launched. On 1st September 1947 by the act of the Ministry of Education in Warsaw the school became an independent institution and took the name: The State Liceum and Gimnazjum in Wisła (Państwowe Liceum i Gimnazjum w Wiśle).

At the beginning the lessons were held in 'Świetlana' villa and in a few spare rooms of a former restaurant in Oaza. Over the years the premises conditions deteriorated due to the rapid growth of the students number. In 1948 the decision was made to build a seperate building for the Wisła Gimnazjum. However, because of the planned education reform (introducing the so-called jedenastolatka – the eleven-year-school) the concept was not put into practice. Another decision was made – to extend the building of the existing Primary School No. 1 in Wisła Centre, and since 1950 the second floor of this building was occupied by Liceum, which continued until 1995. In 1991 on the initiative of the Social School Extension Association formed by the Headmistress Danuta Kozyra and of the Parents' Council the works aimed at building a seperate venue for Liceum were launched. However, the financial resources that students' parents and the school had at their disposal were not sufficient and did not guarantee the continuity of works. In 1992 the School Board agreed to transfer some money for this venture. And in the school year 1995/1996 Liceum got its new building, which was the left extended wing of the existing primary school.

The lessons started on 1st September. However, the opening ceremony took place on 21st October 1995 on the day of the Graduates' Convention on the occassion of the 50th anniversary of the Liceum in Wisła. On 1st September 2001 Liceum for Adults was formed to meet the expectations of the working youth.

Après la seconde guerre mondiale le problème ...

Après la seconde guerre mondiale le problème de l’enseignement primaire a été rapidement résolu. Mais ce que a été difficile à organiser c’était l’enseignement secondaire général . La guerre a provoqué la séparation totale de Wisla et par conséquence la formation de notre école était particulièrement difficile. Grâce aux efforts de A. Podzorski et les autres en septembre 1945 les premiers élèves ont commencé à fréquenter au Lycée et au Collège de A. Osuchowski - succursale à Wisla.

En 1947 l’école a commencé a fonctionner indépendamment. Le nombre des élèves a augmenté rapidement ce qui a provoqué la nécessité de la construction de nouveau bâtiment. On a décidé d’agrandir le bâtiment de l’école primaire situé à Wisla Centrum. Depuis 1950 le deuxième étage appartenait au Lycée. Cette situation durait jusqu’à l’année 1995.

En 1991, madame Danuta Kozyra, qui en a été la directrice, a pris en charge les préparatifs de la construction du bâtiment séparé. Les ressources amassées n’étaient pas suffisantes pour terminer, mais en 1995 les autorités administratives ont consenti de financer l’investissement. Depuis l’année scolaire 1995/1996 notre Lycée fonctionne dans son propre bâtiment, uni de l’ouest avec l’Ecole Primaire et le Collège.

Les courses ont commencé le 1er septembre 1995, mais l’inauguration a été célébrée en octobre – pendant la réunion des anciens élèves à l’occasion de 50 anniversaire de l’Ecole.

En 2001, prenant en considération les nécessités des personnes qui travaillaient, on a crée le lycée pour les adultes.

Escuela Secundaria nombrada de Paweł Stalmach en el Vistula

Después de la Segunda Guerra Mundial cuestión de la educación primaria en el Vistula
se resolvió rápidamente y con éxito. Reactivaron las Escuelas Primarias que habían existido en el período de entreguerras. El 3 de Septiembre de 1945 reactivaron la actividad de la Escuela de Hostelería. El problema era la escuela de enseñanza general, porque el Vístula durante la guerra era separada del restro del mundo: el puente en el río fue destruido y no funcionaba ningún transporte público.

Durante la ocupación en una casa privada en Jarzębata enceniaba K. Chobotowa, pronto despúes de liberación en la villa “Beskid” luego “Świetlanka” preparaba casi 50 oyentes, quienes podrían continuar la encenianza en la Escuela Intermedia, pero no fue posible llegar a una de la más cercana que estaba en Cieszyn. Por lo tanto el gerente A. Podżorski convocó una reunión en la gue decidieron sobre la fundación de la Escuela Intermedia en el Vistula. Representante de la Junta de Educación, el inspector Dyski, confirmó la petición de los habitantes del Vístula. El día 4 de Septiembre de 1945, llegó el director Marian Bajorek y empezó las preparaciónes para abrir la Escuela Intermedia. El edificio “Świetlana” fue adoptado a las necesidades de la escuela y el 17 de Sptiembre comienzó el primer día escolar en „I Escuela Secundaria del Estado y la Escuela Intermedia Mixta nombrada de A. Osuchowski - una rama del Vístula ".
El 1 de Septiembre de 1947, según la carta del Ministerio de Educación del Varsovia, la escuela obtuvó la existencia independiente nombrada como “Escuela Secundaria y Escuela Intermedia del Estado en el Vistula "
Las leciones tenían lugar en la villa „Świetlana” y también en algunas habitaciones del antiguo restaurante en Oaza. Con el tiempo las condiciones de los locales empeoraban porque la cantidad de los alumnos aumentaba muy rapido. El 1948 decidieron a consrtuir un edificio nuevo para la Escuela Intermedia del Vistula. Según la reforma de la educación, que tenía que ser la introducción de la llamada “jedenastolatki”, el concepto cayó. Decidieron expandir el edificio de la Escuela Primaria nr. 1 del Vistula en el centro. A partir del año 1950 toda la segunda planta estaba escrito para la residencia de la Escuela Secundaria. De esta manera se mantenía hasta el año 1995.

El 1991 los padres y el director, de aquel tiempo, Danuta Kozyra formaron Desarrollo Social del Comité Escolar, cual llevo a cabo a construir el edificio independiente de la escuela.

Los fondos obtenidos por los padres y por las dos escuelas no garantizaban la continuación de las obras.

El 1992 la Junta de Educación declaró la ayuda financiera para terminar las obras del edificio. En el año escolar del 1995/1996 la Escuela Secundaria recibió nuevo edificio, que formaba la parte añadido en la ala Este del edificio antiguo de la Escuela Primaria.

Las clases habían empezado el 1 de Septiembre, pero la inauguración llego a cumplirse el 21 de Octubre de 1995, en el día del Congreso del Bachilleres durante la fiesta del 50 aniversario de la Escuela Secundaria.
El 1 de Septiembre de 2001 para satisfacer las necesidades de los trabajadores jóvenes habían creado la Escuela Secundaria de Adultos.

Das Allgemeinbildende Lyzeum Paweł Stalmach in Wisła

Wisła ist eine kleine Stadt mit etwa 11 000 Einwohnern, sehr schön in den Beskiden an der Weichsel und an der Grenze zur Tschechischen Republik gelegen. Im Zentrum der Stadt, am Marktplatz und am Parkrand findet man ein großes Schulgebäude mit Grundschule und Gymnasium von der westlichen Seite und dem Paweł Stalmach Allgemeinbildenden Lyzeum von der östlichen Seite.

Schulpatron Paweł Stalmach
Paweł Stalmach wurde am 13. August 1824 in Bażanowice am Cieszyn (Teschen) geboren. Er besuchte das Evangelische Gymnasium in Teschen und setzte später seine Ausbildung in Bratislava fort, um letztendlich Theologie in Wien zu studieren.
Er hat sehr viel zur Verbreitung der polnischen Sprache im Teschener Schlesien beigetragen.
Er war 1848 Mitgründer und Sekretär des „Polnischen Lesesaals”, wo er Polnisch unterrichtet und gesprochen hat.
Auch war er Redakteur des „Teschener Wochenblattes”.
Durch ihn ist die Organisation „Vaterlandsschule des Teschener Herzogtums” entstanden, deren Ziel die Gründung polnischer Grundschulen und eines polnischen Gymnasiums war.
Er hat das Werk „Polnische Grammatik” geschrieben und vieles mehr, um die polnische Sprache zu schützen und der Germanisierung zu widerstehen, da Polen in dieser Zeit unter Besatzung war, so das Teschener Schlesien unter österreichisch-ungarischer.
Paweł Stalmach war ein mutiger Kämpfer und ließ sich nie entmutigen, obwohl er sehr viel Widerstand erfuhr.
Paweł Stalmach starb am 13. November 1891 in Cieszyn.


Aus der Geschichte
Nach dem II. Weltkrieg wurden in Wisła schnell die Grundschulen und die Oberschule für das Hotelwesen wieder ins Leben gerufen. Probleme gab es aber mit der allgemeinen Bildung – während des Krieges war die Brücke über den Fluß Weichsel zerstört worden und es gab keine Verkehrsmittel, die nach Cieszyn (Teschen) führten, wo es Gymnasien gab.
Frau K.Chobotowa hat in der Okkupationszeit in ihrer privaten Wohnung, später in den Villas „Beskid” und „Świetlana” ca. 50 Personen auf einen Besuch des Gymnasiums vorbereitet, es war aber nicht möglich, nach Cieszyn zu kommen.
Aus diesem Grund wurde eine von A. Podżorski geleitete Bürgerinitiative ins Leben gerufen, um ein Gymnasium in Wisła zu gründen. Die ehemaligen Behörden stimmten zu und schon am 4. September 1945 begann man mit den Vorbereitungen. Die Villa „Świetlana” wurde zum Schulgebäude adaptiert und am 17. September 1945 begann das erste Schuljahr im „I. Staatlichen Lyzeum und Koedukationsgymnasium A. Osuchowski – Filiale in Wisła”.
Am 1. September 1947 wurde die Schule auf Beschluss des Ausbildungsministeriums selbstständig und bekam den Namen: Staatliches Lyzeum und Gymnasium in Wisła”.
Mit der Zeit wurden die Lern- und Lehrverhältnisse immer schlechter, weil die Zahl der Schüler ständig zunahm. 1948 begann man mit dem Ausbau der Grundschule Nr.1 in Wisła-Zentrum, so bekam das Lyzeum 1950 seinen Sitz im zweiten Stock des Grundschulgebäudes. Dieser Zustand dauerte bis 1995.
1991 wurde durch die Initiative der Eltern und der ehemahligen Schulleiterin Danuta Kozyra ein Schulausbaubürgerkomitee gegründet und bis 1995 ein Ostflügel an die Grundschule angebaut.
Am Tag der 50. Jahrestagsfeier des Allgemeinbildenden Lyzeums in Wisła (21. Oktober 1995) wurde das neue Lyzeumgebäude offiziell eingeweiht.
Seit dieser Zeit lernen die Schüler in einem eigenen Gebäude.

Heutzutage
Etwa 180 Schüler besuchen jährlich das Lyzeum in Wisła. Es sind vor allem Jugendliche aus den Bergdörfern Istebna, Koniaków und Jaworzynka, aber auch der Städte Wisła und Ustroń. Nach der 6-jährigen Grundschule und dem 3-jährigen Gymnasium können sie ihre Ausbildung im Lyzeum fortsetzen. Hier können sie zwischen sportlichem, humanistischem oder mathematischem Profil wählen. Der Lernprozess dauert drei Jahre und endet mit dem Abitur. Da das Lyzeum Paweł Stalmach recht klein ist, herrscht hier eine gute, freundliche und familiäre Atmosphäre.


bip
Dane Adresowe:
43-460 Wisła
Plac B.Hoffa 5
Tel. +48 33 855 20 44
www.lowisla.pl
lowisla@op.pl